Fragment from: Contrasts conclude a creative treaty; sculptures by Hanneke Klinkum / José Boyens / 1994

José Boyens

LENGUA is opgebouwd uit balken van zink, wat het een open karakter geeft. Uit een cilinder ontwikkelt zich de platte vorm waaraan het beeld zijn naam ontleent: "lengua" betekent "tong". De zes cirkels die samen de cilinder vormen, worden alle voortgezet in het deel dat behalve aan een tong ook aan een nutteloos landbouwwerktuig kan doen denken. Hier blijkt de doordachtheid van de constructie: de twee buitenste cirkels zijn via de rechte lijn maar ook via de gebogen lijn met elkaar verbonden.
Aldus presenteert LENGUA zich met twee dominerende vormen: de cilinder en de platte vleugel; de laatste ontwikkelt zich weliswaar uit de eerste, maar de twee zijn complementair als rond en recht. De cilinder heeft echter ook rechte constructiedelen en de vleugel ook ronde, waardoor de twee basisvormen ondanks hun contrast toch aan elkaar verwant zijn. Cilinder en vleugel zijn ieder afzonderlijk te enkelvoudig om als sculptuur te boeien; het is hun combinatie die een spannend beeld oplevert. Op de hoeken eindigen de cilinders in kruisbogen, die de constructie doorzichtiger maken en LENGUA trefzeker afsluiten ze geven het beeld een strenge zwier mee. - LENGUA laat ons zien dat het mogelijk is om tegenstellingen met elkaar te verzoenen en tegelijk versterkt te doen samengaan. Het beeld is, in al zijn openheid, monumentaal.

Fragment uit:

Tegenstellingen sluiten een creatief verbond: beelden van Hanneke Klinkum. Auteur José Boyens, voor Ons Erfdeel, 37e jaargang nr. 1. 1994

GROOT OOR bouwde Hanneke Klinkum op uit zink en hout. De cirkel met zijn rechte uitloop had ze vervaardigd als maatproef voor LENGUA. Zo ontwikkelt in haar werk de ene sculptuur zich soms uit de andere. Tegeover de cirkel plaatste ze een ovaal, tegenover het verticale deel een diagonaal, tegenover het zink de warme kleur van hout en tegenover de strakke huid de gegutste. Zoals in LENGUA tegenstellingen met elkaar werden verbonden, gebeurt dit in nog sterkere mate in GROOT OOR.
Het idee van LENGUA is heel lichamelijk: een brede tong likt aan de aarde, de uitwerking is echter eerder cerebraal. Bij GROOT OOR - weer een lichamelijke titel! - zijn idee en vorm dichter bij elkaar gebracht doordat de sculptuur een warmere materialiteit uitstraalt. Zo is de houten vorm zo gegutst dat hij daar waar hij op de grond rust, wat platter is, zodat het rusten op plastische wijze nadruk krijgt.
Om de houten vorm veelzeggend tegenover het zinken deel te plaatsen werd hij een kwartslag gedraaid, waardoor de maximale zeggingskracht bij de een aan de bovenkant ligt, bij de ander aan de zijkanten. De rijkdom aan tegenstellingen kreeg een verzachting in de vorm van een zinken vierkant dat zich beschermend huift over de houtaanzet.
De sculpturen van Hanneke Klinkum berichten over het eigen karakter van het materiaal, zijn oprechtheid, nuances, warmte, over lichamelijkheid en aaibaarheid. Over tegenstellingen die bereid zijn tot samenwerking. Over zulke fundamentele zaken als liggen en zich uitstrekken, over staan en leunen, over rusten.

Fragment uit:

Tegenstellingen sluiten een creatief verbond : beelden van Hanneke Klinkum Auteur : José Boyens voor Ons Erfdeel 37e jaargang nr. 1 1994

José Boyens

LENGUA is constructed from zinc beams, which gives it an open character. From a cylinder the flat form develops and from this the sculpture derives its name: 'lengua' means 'tongue'. The six circles that together form the cylinder are all continued in the part that not only reminds us of a tongue, but also of a useless agricultural instrument. This shows the well considered construction: the two outer circles are connected through both the straight and the bent line.
Thus, LENGUA presents itself with two dominant forms: the cylinder and the flat wing; the last develops itself from the first, but the two are complementarily circular and straight. However, the cylinder has straight construction parts and the wing has circular ones, so the two basic forms are related, despite their contrast.
The cylinder and the wing are individually too singular to fascinate as a sculpture on their own; it is their combination which yields an exciting image. At the angles, the cylinders end in crossbows which make the construction more transparent and close off LENGUA accurately; they give the construction a powerful swing. - LENGUA shows us the possibility of reconciliation of contrasts and at the same time it strengthens their merge. The sculpture is, in all its candour, monumental.

Fragment from:

Tegenstellingen sluiten een creatief verbond (Contrasts conclude a creative treaty): sculptures by Hanneke Klinkum. Author: José Boyens, for Ons Erfdeel (Our Inheritance), 37th volume, no.1 1994.

Hanneke Klinkum built up GROOT OOR (BIG EAR) from zinc and wood. The circle with its straight mouth was originally an experiment for LENGUA. Sometimes, one sculpture develops itself from the other. Opposite the circle she placed an oval, in contrast with the vertical part, a diagonal. The zinc in contrast with the warm colour of wood and the tight skin of zinc in contrast with the gouged surface of the wood. In GROOT OOR, even more so than in LENGUA, contrasts are united.
The idea of LENGUA is very physical: A broad tongue licks the earth; the effect is nevertheless rather cerebral. In the case of GROOT OOR - again a physical title! - idea and form are brought closer together so that the sculpture radiates warmer matter. The wooden form is gouged in such a way that where it touches the ground, it is flatter, so as to emphasise 'resting' in a graphical manner.
To place the wooden form meaningfully opposite the zinc part, it was turned a quarter, so that the maximum expression of the one was at the top and of the other on the sides. The abundance of contrasts softened in the form of a zinc square which covered the first part of the wooden form protectively.
Hanneke Klinkum's sculptures inform us about the individual characters of materials, their sincerity, nuances, warmth, physicality and endearing power. About contrasts willing to work together. About such fundamental things like lying down and stretching, about standing up and leaning against, about resting.

Fragment from:

Tegenstellingen sluiten een creatief verbond (Contrasts conclude a creative treaty): sculptures by Hanneke Klinkum. Author: José Boyens, for Ons Erfdeel (Our Inheritance), 37th volume, no.1 1994.